مقالات و گزارش ها

سازمان همکاری دولت باز

مقدمه «مشارکت در حکمرانی باز» یا OGP یک جنبش جهانی است که در راستای ترویج فعالیت‌های چندجانبه بین‌المللی و ایجاد تعهدات قوی در نهادهای دولتی به منظور، افزایش مشارکت مردمی، مبارزه...

بیستر بخوانید

مفهوم شناسی دولت الکترونیک

ظهور وگسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات فرصت‌هاي جديدي را براي رشد و توسعه كشورها ایجاد کرده است و دولت ها درصدد آن هستند كه از طريق دستيابي به فناوری اطلاعات...

بیستر بخوانید

تعاریف و مفاهیم

دولت الکترونیک E-Government: يعني استفاده از فناوري هاي ارتباطات و اطلاعات در موسسات دولتي همراه با تغييرات سازماني و مهارت هاي جديد به منظور بهبود ارايه خدمات عمومي و رويه...

بیستر بخوانید