شهرسازی،شهر هوشمند،اروپا،کنترل گرما Tag

میزان گرمایش در شهرها از متوسط گرمایش جهانی بیشتر است، به همین دلیل کنترل گرمای حاصل از فعالیتهای شهری مهم است  دمای هوا در شهرهای ما بیشتر و بیشترمی شود. ساختمان...

بیستر بخوانید