شهرهای آینده، سوخت،پاک،فناوری Tag

هدف «طرح اروپایی تبدیل هیدروژن به سوخت اصلی خودروها» این است که طی دو سال حدود۵۰ جایگاه سوخت رسانی هیدروژنی در سرتاسر اروپا ساخته شود.  عده ای معتقدند گاز هیدروژن سوخت...

بیستر بخوانید